BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ STAWISK

Stawiski, dnia 09 sierpnia 2017 r.

OŚR.6220.9.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Stawisk

     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tekst jednolity) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Burmistrz Stawisk

zawiadamia strony postępowania

że zebrano pełny materiał dowodowy w toczącym się na wniosek P. Adama Podsiad i P. Bożeny Podsiad zam. Budy Poryckie 20 postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – o obsadzie maksymalnej 48 DJP ze zbiornikami wewnętrznymi o pojemności łącznej do 550 m3 oraz budowie silosu przejazdowego o pojemności do 1000 ton na działkach nr geod. 347, 349 i 350 położonych w miejscowości Budy Poryckie, gmina Stawiski.

     Jednocześnie zawiadamiam, że postanowieniem Nr OŚR.6220.9.2017 z dnia 09 sierpnia 2017 r. Burmistrz Stawisk stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

     Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie.

     W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy Urzędu tj. 730 -1545 i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

     Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w sołectwie Budy Poryckie.

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 09 sierpnia 2017 r. na stronie bip.stawiski.pl.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 sie 2017 15:44
Data opublikowania: środa, 9 sie 2017 15:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1981 razy