BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

nr OŚR.6220.6.2017 z dnia 21 lipca 2017 r.

Stawiski, dnia 21 lipca 2017 r.

OŚR. 6220.6.2017

 INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

             Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póżn.zm.) Burmistrz Stawisk informuje, że dnia 21 lipca 2017 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.6.2017 umarzająca postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku składowego na inwentarski – o obsadzie maksymalnej 30 DJP na działce nr geod. 36 w miejscowości Rogale, gmina Stawiski. Łączna maksymalna obsada w gospodarstwie – 80 DJP (zwiększenie o 15 DJP).

           Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1545.

           Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

           Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 21 lipca 2017 r. na stronie bip.stawiski.pl.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 lip 2017 20:21
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2017 20:25
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1818 razy