BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk z dnia 17 lipca 2017 roku

 Stawiski, dnia 17 lipca  2017 r.

 OŚR. 6220.9.2017

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Stawisk

 Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tekst jednolity) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy  z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 tekst jednolity z późn. zm.)

 zawiadamiam,

że w dniu 11 lipca 2017 roku zostało wszczęte z wniosku Bożeny Podsiad i Adama Podsiad zam. Budy Poryckie 20, 18-520 Stawiski postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - o obsadzie maksymalnej 48 DJP ze zbiornikami wewnętrznymi o pojemności łącznej do 550 m3 oraz budowie silosu przejazdowego o pojemności do 1000 ton na działkach nr geod. 347, 349 i 350 położonych w miejscowości Budy Poryckie, gmina Stawiski. Łączna maksymalna obsada w gospodarstwie 67 DJP.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 730-1545 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Stawisk wystąpił pismem z dnia 17 lipca 2017 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży,o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust.1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 tekst jednolity), dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

Ponadto na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257 tekst jednolity) zawiadamiam strony postępowania, że przedmiotowe postępowanie nie może zostać załatwione w ustawowym terminie w związku z potrzebą przeprowadzenia dalszego postępowania i informowania stron w trybie art. 49 k.p.a.

W związku z powyższym zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 30 września 2017 r.

W myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 17 lipca 2017 r. na stronie bip.stawiski.pl.

 

BURMISTRZ STAWISK

 Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 17 lip 2017 15:50
Data opublikowania: poniedziałek, 17 lip 2017 18:03
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2052 razy