BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Plany pracy poszczególnych komisji

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2007 rok

Lp.

Nazwa kontrolowanej jednostki

Temat kontroli (zakres, przedmiot kontroli)

Termin

1.

Urząd Miejski

w Stawiskach

1.Analiza przetargów inwestycyjnych organizowanych w Gminie w 2006 r.

2.Realizacja robót publicznych na terenie gminy w 2006 roku

I kwartał 2007 rok

2.

Burmistrz Stawisk

Ocena wykonania budżetu Gminy za 2006 rok

II kwartał 2007 rok

3.

ZGKiM w Stawiskach

Ocena działalności jednostki w tym ocena systemu zbiórki odpadów na terenie Gminy

II kwartał 2007 rok

4.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Stawiskach

Kontrola kompleksowa funkcjonowania OPS

III kwartał 2007 rok

5.

Burmistrz Stawisk

Ocena wykonania  budżetu Gminy

za I – półrocze 2007 r.

III kwartał 2007 rok

6.

Urząd Miejski
w Stawiskach

Realizacja umorzeń podatków  od osób fizycznych i prawnych w 2007 r.

IV kwartał 2007 r

7.

Jednostki w których realizowano  kontrole

Kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń  pokontrolnych

Zgodnie
z zaleceniami pokontronymi

 

 

Kontrole doraźne  zlecone przez Radę Miejską

Zgodnie
z zaleceniami

 

Plan Pracy Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Spraw Społecznych  Rady Miejskiej
w Stawiskach na 2007 rok

Lp.

Tematyka posiedzenia 

Termin

1.

Przedstawienie propozycji do planu pracy
i podjęcie zadań do realizacji.

I kwartał 2007 rok

2.

Opiniowanie projektu reorganizacji sieci szkół podstawowych w gminie.

I kwartał 2007 rok

3.

Informacja o pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.Stanowisko w sprawie wykonywania  budżetu za 2006 rok.

I kwartał 2007 rok

4.

Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach.

II kwartał 2007 rok

5.

Spotkanie z dyrektorami szkół gminy Stawiski
w związku z konstruowaniem projektów organizacyjnych  na nowy rok szkolny

II kwartał 2007 rok

6.

Udział w opiniowaniu projektów organizacyjnych szkół na terenie gminy Stawiski na rok 2007/2008

II kwartał 2007 rok

7.

Walory turystyczne w gminie: Ocena stanu przygotowań obiektów sportowych do sezonu (Stadion, Zalew)

 II kwartał 2007 rok

8.

Wykonanie budżetu  za I półrocze  2007 rok – informacja

III kwartał 2007 rok

9.

Inauguracja  roku szkolnego  2007/2008

Ocena stanu przygotowania mienia oświatowego :- analiza przydziału czynności z dniem 1 września 2007 r. (aneksy do  projektów organizacyjnych szkół)

- dowóz dzieci

III  kwartał 2007 rok

10.

Analiza Programu Profilaktyki i Rowiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

III kwartał 2007 rok

11.

Informacja o stanie czytelnictwa i pracy bibliotek na terenie gminy Stawiski.

IV kwartał 2007 rok

12.

Spotkanie Komisji Oświaty z zespołem negocjacyjnym w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli.

IV kwartał 2007 rok

13.

Ocena założeń budżetu na rok 2007.

IV kwartał 2007 rok

14.

Przyjęcie projektu budżetu na rok 2008.

IV kwartał 2007 rok

15.

Analiza spraw bieżących .

wg.potrzeb

 

Plan Pracy Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego   Rady Miejskiej

w Stawiskach na 2007 rok

Lp.

Tematyka posiedzenia

Termin

1.

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami  na terenie gminy Stawiski .

Opiniowanie projektów uchwał na Sesje Rady Miejskiej.

I kwartał 2007 r.

2.

Opiniowanie przydziału mieszkań z zasobu komunalnego gminy Stawiski :

- sprawdzenie warunków lokalowych

- podjęcie decyzji

Rozpatrywanie spraw  dot.mieszkań ,które wpłyną do komisji.

W miarę potrzeb

3.

Rolnictwo w Unii Europejskiej :

- spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Doradztwa Rolniczego;

- informacja na temat składanych wniosków
w sprawie pozyskania środków  finansowych spoza budżetu gminy  na zadania inwestycyjne.

I  kwratał  2007 r.

4.

Realizacja zadań związanych z budową 

i modernizacją  dróg na terenie gminy:

-przegląd dróg ,

-inwestycje;

- plany remontów ,

- kontrola  protokołów odbioru inwestycji zakończonych (sprawdzenie wykonania usterek)

- uczestnictwo przy odbiorach  zakończonych  inwestycji (w miare potrzeb)

II kwartał 2007 r.

 

 

 

 

 

 

5.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

II kwartał 2007 r.

6.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

II kwartał 2007 r.

7.

Ocena wykonania budżetu  za I półrocze 2007 r.

 III kwartał 2007 r.

8.

Kontrola zadań inwestycyjnych  rozpoczętych
w 2006 roku.

III kwartał 2007 r.

9.

Ocena założeń budżetu na 2008  rok .

IV kwartał 2007 r.

10.

Analiza spraw bieżących.

wg.potrzeb

 

Data powstania: poniedziałek, 30 sty 2006 12:54
Data opublikowania: poniedziałek, 30 sty 2006 12:59
Data edycji: wtorek, 6 lut 2007 10:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 wrz 2009 10:55
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2945 razy
Ilość edycji: 1