BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Stawiski, dnia 29 czerwca 2017 r.

OŚR.6220.4.2017

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póżn.zm.) Burmistrz Stawisk informuje, że dnia 28 czerwca 2017 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.4.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego – obory w systemie mieszanym o łącznej obsadzie 87 DJP (51 DJP – system ściołowy i 36 DJP – system bezściołowy) w tym: (obsada istniejąca 51 DJP i 36 DJP – obsada projektowana) oraz budowie płyty gnojowej o powierzchni 170 m2 i zbiornika na gnojówkę o pojemności 150 m3 oraz budowie 2 silosów o łącznej pojemności 700 ton na działce nr geod. 24 obręb Kuczyny, gmina Stawiski.

     Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1545.

     Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: piątek, 30 cze 2017 11:01
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2017 11:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1934 razy