BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE PODLASKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH

Białystok, 2017.06.26

WUDiM.4300.184.2017

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 23.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) i art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia znak BI.6733.1.2017 z dnia 19.05.2017r., Burmistrza Stawisk, 18-520 Stawiski, PI. Wolności 13/15,w sprawie: uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznej drogi gminnej (ul. Małopłocka) we wsi Poryte o długości ok. 998,6m, polegającej na zmianie parametrów i nawierzchni jezdni, na terenie pasa drogowego drogi gminnej, obejmującego działkę nr geod. 283 i działkę o nr ewid. 191, położonym w obrębie ewidencyjnym Poryte, gm. Stawiski;

postanawiam:

  1. Uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznej drogi gminnej (ul. Małopłocka) we wsi Poryte o długości ok. 998,6m, polegającej na zmianie parametrów i nawierzchni jezdni, na terenie pasa drogowego drogi gminnej, obejmującego działkę nr geod. 283 i działkę o nr ewid. 191, położonym w obrębie ewidencyjnym Poryte, gm. Stawiski, z zachowaniem następujących warunków: 1. Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430 ze zm.);
  2. Rozwiązania projektowe w obrębie skrzyżowania drogi gminnej - ul. Małopłockiej z drogą wojewódzką Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły, należy uzgodnić z zarządcą drogi wojewódzkiej - PZDW w Białymstoku.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze, iż postanowienie uwzględnia w całości żądanie strony, odstępuje się od uzasadnienia - art. 107 § 4 kpa.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Z up. Zarządu Wojewódzkiego

mgr inż. Józef Władysław Sulima
DYREKTOR
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 29 cze 2017 13:01
Data opublikowania: czwartek, 29 cze 2017 13:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2005 razy