BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Łomża, dnia 21.06.2017r.

WSTII.4260.4.2017.RŚ

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

     Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 1 jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Stawisk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 12.06.2017r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo - DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”, na terenie gminy Stawiski.

     Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 j.t.), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

     Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, o których mowa w pkt 4, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, w tym konkretnym przypadku - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

     Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży przy ulicy Nowej 2, pokój 223, tel. (86) 2164271 w godzinach od 8.00 - 15.00. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579).

     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska W Białymstoku

Mirosław Dobrzański
Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych II

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 cze 2017 14:28
Data opublikowania: poniedziałek, 26 cze 2017 14:38
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1841 razy