BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ STAWISK

Stawiski, dnia 26 czerwca 2017 r.

BI.6733.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA STAWISK

Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm. / Burmistrz Stawisk

Z A W I A D A M I A

że w dniu 21 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLN441 OC” wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym część działki nr geod. 100 położonym we wsi Chmielewo, gm. Stawiski.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z dokumentami znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 cze 2017 11:47
Data opublikowania: poniedziałek, 26 cze 2017 11:50
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2011 razy