BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Stawiski, dnia 15 lutego 2017 r.

OŚR. 6220.19.2016

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póżn.zm.) Burmistrz Stawisk informuje, że dnia 14 lutego 2017 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.19.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na ok. 199 DJP w systemie wolnostanowiskowym bezściołowym, podrudsztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 2000,00 m3 (obsada docelowa ok. 199 DJP) oraz zamkniętego zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 15, 0 m3 na działce nr 724 we wsi Sokoły, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie.

     Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1545.

     Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: czwartek, 16 lut 2017 14:08
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2017 14:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2298 razy