BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Białystok, dnia 22 grudnia 2016 r.

WOOŚ-II.4231.1.2015.DK

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

     Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 20 grudnia 2016r. podjął z urzędu zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP oraz pismem z dnia 22 grudnia 2016r. wystąpił do 11 Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (w Legionowie, w Wołominie, w Pułtusku, w Makowie Mazowieckim, w Ostrołęce, w Ełku, w Łomży, w Kolnie, w Grajewie, w Suwałkach, w Sejnach) oraz do Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska (w Warszawie i w Olsztynie) o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

     Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 j.t.), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

     Realizacja inwestycji jest planowana na obszarze woj. podlaskiego, woj. mazowieckiego oraz woj. warmińsko - mazurskiego. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie.

     Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23, pokój 5, tel. (85) 7406981 wew. 21 w godzinach od 8.00 - 15.00.

     Uwagi i wnioski dotyczące ww. przedsięwzięcia strony postępowania mogą składać na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 - 554 Białystok. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579).

     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

w Białymstoku

Beata Bezubik

Data powstania: czwartek, 29 gru 2016 14:01
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2016 14:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1831 razy