BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Stawiski, dnia 02 grudnia 2016 roku

ORG.062.2.2016

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), Burmistrz Stawisk w dniach: 24 – 30 listopada 2016 r. przeprowadził konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XVII/82/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Stawiski.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii do projektu Programu, które można było przekazać na formularzu konsultacji:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl (formularz jako zeskanowany dokument z czytelnym podpisem),
  • na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu oraz formularzem zgłaszania uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.stawiski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: piątek, 2 gru 2016 13:31
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2016 13:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2252 razy