BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 28 listopada 2016 r.

BI. 6733.2 2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 28 listopada 2016 r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk nr BI.6733.2.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

- budowie hali sportowej wraz rozbudową łącznika z budynkiem szkoły,

- budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego;

- budowie infrastruktury lekkoatletycznej;

- budowie i rozbudowie infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów, w tym budowie przyłączy: wodociągowego, do kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego oraz wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej;

- rozbudowie zjazdu z drogi publicznej kategorii wojewódzkiej;

- budowie zjazdu z drogi publicznej kategorii wojewódzkiej;

- zagospodarowaniu terenu, w tym budowie dojść i dojazdów oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

przy Szkole Podstawowej w Stawiskach na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 652, 675, 676/1 i części działek nr 678 i 710, położonym w obrębie ewidencyjnym miasta Stawiski.

Strony w postępowaniu z treścią decyzji oraz dokumentacją mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w godzinach 730 – 15 45,(pokój nr 13).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2016 r., poz.23 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                            BURMISTRZ STAWISK

                                                                                                                           Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 29 lis 2016 12:23
Data opublikowania: wtorek, 29 lis 2016 12:30
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 2277 razy