BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 12 października 2016 r.

BI.6733.2.2016

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZ STAWISK

Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm. / Burmistrz Stawisk

Z A W I A D A M I A

że w dniu 12 października 2016 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej w Stawiskach oraz przebudowie istniejącego zjazdu i budowie nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej na terenie obejmującym działki nr geod. 652,675,676/1 i część działek nr 678 i 710 położonym w m. Stawiski.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 13 paź 2016 15:20
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2016 15:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2278 razy