BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 10 października 2016 r.

BI. 6733.1 2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 07 października 2016 r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk nr BI.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącej stacji uzdatniania wody w Sokołach obejmującej:

  •  budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 200 m3 każdy,
  • rozbudowę osadnika popłuczyn,
  • budowę między obiektowych kolektorów technologicznych wodociągowych i sanitarnych oraz kabli zasilających i sterujących,
  • przebudowę budynku hydroforni,
  • zagospodarowanie terenu,

na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 729/2 i 730/2, położonym w obrębie ewidencyjnym wsi Sokoły gm. Stawiski.

Strony w postępowaniu z treścią decyzji oraz dokumentacją mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w godzinach 730 – 15 45,(pokój nr 13).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2016 r., poz.23 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 10 paź 2016 10:06
Data opublikowania: poniedziałek, 10 paź 2016 10:15
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 2052 razy