BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Stawiski, dnia 12 sierpnia 2016 r.

OŚR.6220.10.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK
O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

     Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego ,,Zaborowo” na działce nr 342 położonej w obrębie geod. Zaborowo, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 08 czerwca 2016 r. na wniosek – Sławomira Trzaska prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ziemno Budowlane Sławomir Trzaska, Plac Kapitana Raginisa 26, 18-430 Wizna w ramach, którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko. Udział ten zgodnie z art. 29 cyt. ustawy przysługuje każdemu.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, tj. z wnioskiem i Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy i wyznaczam 21-dniowy termin do składania uwag i wniosków, tj. od dnia 13 sierpnia 2016 r. do dnia 02 września 2016 r.

Uwagi i wnioski można składać na piśmie na adres Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 lub ustnie do protokołu w tut. Urzędzie, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1545. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Stawisk.

Organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży.

Po upływie w/w terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, w miejscu, gdzie będzie planowana inwestycja oraz na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 sie 2016 10:51
Data opublikowania: piątek, 12 sie 2016 10:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2509 razy