BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 10 sierpnia 2016 r.

BI. 6733.1.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 R. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ) oraz art.53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Burmistrz Stawisk

ZAWIADAMIA

że w dniu 10 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody w Sokołach: w tym budowie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 200 m 3 każdy, rozbudowie osadnika popłuczyn, budowie między obiektowych kolektorów technologicznych wodociągowych i sanitarnych oraz kabli zasilających i sterujących wraz z przebudową budynku hydroforni i zagospodarowaniem terenu na terenie obejmującym działkę nr geod. 792/2 położonym we wsi Sokoły.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,pokój nr 13 w godzinach 7:30 – 15:45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: czwartek, 11 sie 2016 10:33
Data opublikowania: czwartek, 11 sie 2016 10:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2422 razy