BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Stawiski, dnia 13 lipca 2016 r.

OŚR. 6220.8.2016

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 t. j.) Burmistrz Stawisk informuję, że dnia 13 lipca 2016 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.8.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Sokołach, w tym budowie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 200 m3 każdy, rozbudowie osadnika popłuczyn, budowie między obiektowych kolektorów technologicznych wodociągowych i sanitarnych oraz kabli zasilających i sterujących wraz z przebudową budynku hydroforni i zagospodarowaniem terenu na działce nr geod 729/2 położonej w obrębie ewid. Sokoły, gmina Stawiski.

     Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1545.

     Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: czwartek, 14 lip 2016 15:26
Data opublikowania: czwartek, 14 lip 2016 15:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2284 razy