BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Stawiski, dnia 08 czerwca 2016 r.

OŚR.6220.4.2016

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 t. j.) Burmistrz Stawisk informuję, że dnia 30 maja 2016 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.4.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory w systemie ściołowym o obsadzie 60 DJP, budowie płyty obornikowej o powierzchni 210 m2 i zbiornika pod płytą na gnojówkę o pojemności 180 m3 na terenie działki nr geod. 109/3 położonej w Jurcu Włościańskim, gmina Stawiski.

     Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1545.

     Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: piątek, 10 cze 2016 13:57
Data opublikowania: piątek, 10 cze 2016 14:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2122 razy