BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert

Stawiski, dnia 15 kwietnia 2016 roku

ORG.524.2.2016

OGŁOSZENIE
O II OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Stawiski w 2016 roku.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w szczególności dotyczących:

a) organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy;
b) organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy;
c) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przewidziane są środki w łącznej wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

1) organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, niedziałające w celu osiągnięcia zysku; osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321 i 1932), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

2. Dwóch lub więcej oferentów działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną.

3. Podmiot uprawniony może złożyć jedną ofertę.

4. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 85% kosztów finansowych realizacji całości zadania. W przypadku wniosku o dofinansowanie w wysokości 100% planowanych kosztów, oferta powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie, dlaczego wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w takiej wysokości.

5. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% całkowitej wartości zadania. Wkład własny może mieć formę:

  • wkładu finansowego – środki finansowe własne oferenta lub pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet Gminy Stawiski,
  • wkładu osobowego – nieodpłatna dobrowolna praca, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji.

UWAGA! Wkład rzeczowy nie może być przeliczany na finansowy.

Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania nie może przekroczyć 5 000 zł.

6. Dotacja przyznana z budżetu Gminy Stawiski na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na: remonty budynków, zadania i zakupy inwestycyjne, zakupy gruntów, finansowanie kosztów działalności gospodarczej, obsługę prawną zadania oraz wydatki na zakup środków trwałych (wydatki powyżej 3,5 tys. złotych brutto). Dotacja nie zostanie przyznana na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

7. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie i proponowana przez komisję, w takim przypadku oferent może zmniejszyć zakres realizowanego zadania lub wycofać swoją ofertę.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia ofert jest złożenie kompletnej dokumentacji przez uprawniony podmiot we wskazanym miejscu oraz czasie.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji działań w ramach zadania obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2016 roku, jednak szczegółowo zostanie określony każdorazowo dla podmiotu w harmonogramie i umowie.

2. Wsparciem finansowym w formie dotacji zostaną objęte zadania, które będą realizowane w 2016 roku na terenie Gminy Stawiski, a adresatami zadań będą Mieszkańcy Gminy Stawiski.

3. Dofinansowanie zadań przez Gminę Stawiski obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r., jednak szczegółowo zostanie określony każdorazowo dla podmiotu w umowie i harmonogramie.

4. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych właściwych przepisów.

5. Podmioty, których oferty zostały wybrane, przedkładają zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania w celu zawarcia umowy. Zaktualizowany harmonogram i kosztorys powinny być ze sobą spójne i dotyczyć działań zaplanowanych w ofercie.

6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o udzielenie dotacji według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) pomiędzy Gminą Stawiski a podmiotem uprawnionym.

7. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

8. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych nie związanych bezpośrednio z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

9. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania.

 

IV. Termin miejsce oraz sposób składania ofert:

1. Ofertę realizacji zadania (druk dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach bądź do pobrania ze strony internetowej www.bip.stawiski.pl) należy złożyć według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

2. Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy wpisać nazwę i adres podmiotu, zaadresować na Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski z dopiskiem: „II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Stawiski w 2016 roku. NIE OTWIERAĆ”.

3. Ofertę konkursową należy złożyć do dnia 9 maja 2016 roku do godz. 14:00:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, sekretariat I piętro
  • lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.

4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji (za aktualny uznaje się odpis wydany przez właściwy organ rejestrowy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty lub wydruk z elektronicznego portalu KRS lub CEIDG wykonany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty). W przypadku, gdy organizacja nie jest w stanie w okresie pomiędzy datą ogłoszenia o konkursie, a datą składania ofert uzyskać odpisu z właściwego rejestru, na posiadanym przez siebie odpisie winna jest umieścić następujący zapis: „Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym odpisie są aktualne na datę składania oferty” – klauzula ta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.;

2) kopię aktualnego statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;

3) w przypadku, gdy podmiot nie działa na podstawie statutu, do oferty należy dołączyć dokument, który określa zakres prowadzonej działalności pożytku publicznego;

4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający do działania w imieniu oferenta (-ów);

5) oświadczenie oferenta o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ostatnich 2 latach (druk dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach bądź do pobrania ze strony internetowej www.bip.stawiski.pl);

6) w przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta ta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu;

2) złożone po terminie;

3) których termin realizacji zadania jest inny niż wskazany w ogłoszeniu;

4) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami działania organizacji składającej ofertę;

5) złożone przez podmiot nieuprawniony;

6) podpisane przez osoby nieupoważnione;

7) przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny;

8) niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub dostarczone w nie zamkniętej kopercie;

9) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu;

10) do których nie dołączono wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu;

11) zawierające dokumenty nieoryginalne nie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub potwierdzone odmiennie, niż to wynika z zasad określonych powyżej;

12) w których wnioskowana kwota dotacji przekracza procentowy udział kosztów finansowych realizacji całego zadania wskazany w ogłoszeniu;

13) w których wnioskowana kwota dofinansowania jest wyższa niż określona w ogłoszeniu;

14) w których wkład własny oferenta nie spełnia wymaganego minimum wskazanego w ogłoszeniu.

3. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Stawisk. Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej zostaną określone w Zarządzeniu Burmistrza Stawisk powołującym komisję.

4. Po odrzuceniu ofert, które nie odpowiadają wymogom zawartym w ogłoszeniu członkowie komisji konkursowej dokonują oceny merytorycznej pozostałych ofert.

5. Przy rozpatrzeniu ofert pod względem merytorycznym pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania przez podmiot wnioskujący (0-3 pkt);

2) celowość oferty, zakres rzeczowy, zgodność z ogłoszeniem konkursowym (0-5 pkt);

3) pomysł na realizację zadania oraz sposób jego realizacji (0-8 pkt);

4) stopień w jakim oferta odpowiada potrzebom Gminy Stawiski; stopień, w jakim oferta wpisuje się w cele Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski oraz programów gminnych (0-3 pkt);

5) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-8 pkt);

6) koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem (0-2 pkt);

7) trwałość rezultatów – rezultat działań trwa po zakończeniu realizacji zadania (0-2 pkt);

8) atrakcyjność – może być upowszechniany jako dobra praktyka na terenie gminy (0-1 pkt);

9) proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób, przy udziale których zadania będzie realizowane (0-5 pkt);

10) udział środków własnych (0-5 pkt);

11) wysokość wkładu osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz planowany do wykorzystania wkład rzeczowy (0-5 pkt);

12) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (0-2 pkt);

13) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną (m.in. rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach) (0-1 pkt).

6. Oferta może uzyskać od 0 do 50 punktów od każdego członka Komisji.

7. Po dokonaniu oceny, komisja konkursowa ustala ranking ofert według uzyskanej przez nie punktacji jako załącznik do protokołu, który podpisują wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu.

8. Komisja przygotowuje dla Burmistrza Stawisk listę ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji wraz z propozycją podziału środków finansowych.

 

VI. Termin dokonania wyboru ofert:

1. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji bądź odmowie dotacji, po zapoznaniu się z propozycjami Komisji, podejmuje Burmistrz Stawisk w drodze zarządzenia, w terminie 30 dni od daty zakończenia naboru ofert.

2. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski oraz na stronie internetowej Gminy Stawiski (www.stawiski.pl).

3. Od decyzji Burmistrza Stawisk w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

4. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

5. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez Strony umowa.

6. Zastrzega się prawo odwołania, bądź też unieważnienia w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny.

 

VII. Informacja dotycząca zrealizowanych przez Burmistrza Stawisk w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Dotacje udzielone w 2015 roku:

1. Gminny Klub Sportowy w Stawiskach na zadanie pn. „Sport to zdrowie” – 3.000,00 zł

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 kwi 2016 13:46
Data opublikowania: piątek, 15 kwi 2016 14:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2185 razy