BIP Gminy Stawiski

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Stawiski, dnia 25 marca 2016 r.

OŚR.6220.3.2016

OBWIESZCZENIE
O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

     Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego obory o budynek obory na krowy mleczne do 368 DJP z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o V = 4070 m3 wraz z przybudówką na halę udojową, zlewnię mleka i część socjalną oraz rozbudowę silosu na kiszonki ze zbiornikiem na wody kiszonkowe o V=9,5 m3 i zbiornika na nieczystości ciekłe o V=9,5 m3 na działkach nr geod. 960/11 i 961/2 położonych w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski’’.

     Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 21 marca 2016 r. na wniosek – Usługi Rolnicze Gospodarstwo Rolne Józef Andrzej Dzięgielewski Tafiły 8, 18-520 Stawiski w ramach, którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko. Udział ten zgodnie z art. 29 cyt. ustawy przysługuje każdemu.

     Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, tj. z wnioskiem i Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy i wyznaczam 21-dniowy termin do składania uwag i wniosków, tj. od dnia 25 marca 2016 r. do dnia 15 kwietnia 2016 r.

     Uwagi i wnioski można składać na piśmie na adres Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 lub ustnie do protokołu w tut. Urzędzie, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1545. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

     Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Stawisk. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w tej sprawie są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży.

     Po upływie w/w terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

     Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, w miejscu, gdzie będzie planowana inwestycja oraz na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 25 mar 2016 10:55
Data opublikowania: piątek, 25 mar 2016 10:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1447 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.