BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 26 lutego 2016 roku

Stawiski, dnia 19 lutego 2016r.

RM.0002.22.2016

Z A W I A D O M I E N I E

    Zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015r. poz.1515 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Stawisk zwołałem XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 26 lutego 2016r. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 10:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22.01.2016r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dzierzbi Szkoły Podstawowej w Porytem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stawiski na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu Kolneńskiego porozumienia dotyczącego przejęcia w zarząd drogi powiatowej nr 1857B Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Programu opieki nad Zabytkami Gminy Stawiski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2018.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 12. Informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: poniedziałek, 22 lut 2016 15:03
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lut 2016 15:11
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1589 razy