BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 22 stycznia 2016 roku

Stawiski, dnia 15 stycznia 2016r.

RM.0002.21.2016

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XXI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 22 stycznia 2016r. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 11:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.12.2015r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności:
  a) Komisji Rewizyjnej w 2015 roku;
  b) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w 2015 roku;
  c) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w 2015 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski na lata 2016 – 2032”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Stawiski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 14. Informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady odbędzie się w dniu 20 stycznia 2016r. godz.14:00.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2016 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2016 14:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1191 razy