BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stawiski, dnia 09 grudnia 2015 r.

OŚR. 6220.4.2015

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk informuje, że dnia 07 grudnia 2015 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.4.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji obory do obsady 140 DJP, budowie podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 700 m3 (docelowa obsada w gospodarstwie ok. 170 DJP) na działce nr 877 we wsi Sokoły, gmina Stawiski, powiat kolneński, woj. podlaskie.

     Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1545.

      Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: środa, 9 gru 2015 15:47
Data opublikowania: środa, 9 gru 2015 15:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1598 razy