BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stawiski, dnia 03 grudnia 2015 r.

OŚR. 6220.6.2015

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk zawiadamia, że dnia 01 grudnia 2015 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.6.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory do 50 DJP (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie po budowie do 60 DJP), budowie płyty obornikowej do 230 m2, zbiornika na płynne odchody zwierzęce do 100 m3, wiaty na magazyn pasz na terenie położonym we wsi Jurzec Włościański, gmina Stawiski nr ewid. gruntów 125.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1545.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: czwartek, 3 gru 2015 14:04
Data opublikowania: czwartek, 3 gru 2015 14:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1501 razy