BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 26 listopada 2015 roku

Stawiski, dnia 19 listopada 2015r.

RM.0002.18.2015

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 26 listopada 2015r. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 10:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.11.2015r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 13. Informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 24 listopada 2015r. godz.13:00.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: czwartek, 19 lis 2015 13:00
Data opublikowania: czwartek, 19 lis 2015 13:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 sty 2018 11:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1754 razy