BIP Gminy Stawiski

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji

w sprawie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Stawiski.

W związku z uchwałą Nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stawiski, Burmistrz Stawisk w dniach: 08 – 20 maja 2015 r. przeprowadził konsultacje w sprawie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Gminy Stawiski.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii do projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski, które można było przekazać na formularzu opinii:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat–umstawiski@stawiski.pl (formularz jako zeskanowany dokument z czytelnym podpisem),
  • na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, w terminie do dnia 20 maja 2015 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski oraz formularzem zgłaszania uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.stawiski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynął 1 formularz opinii – Zarządu Miasta Stawiski.

Wyniki konsultacji:

Wniosek został rozpatrzony w następujący sposób:

  1. Worki na segregację będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, u sołtysów oraz u członków Zarządu Miasta Stawiski. Ponadto, pojemniki na segregację odpadów komunalnych przy budynkach wielorodzinnych będą w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych ustawione w miejscach, w których taka możliwość istnieje. Zniszczone kosze uliczne na terenie Miasta Stawiski będą systematycznie wymieniane. Powyższe wnioski nie wymagają zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.
  2. Zbiórka popiołu z gospodarstw domowych w odrębnych pojemnikach wymaga dokładnej analizy, w związku z tym nie można uwzględnić tej uwagi w zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski. Zgłoszona propozycja będzie analizowana w przyszłości z Mieszkańcami Gminy Stawiski oraz zostaną podjęte stosowne działania.
  3. Ustosunkowując się do uzasadnienia w punkcie 2, mianowicie uszczegółowienia zapisów § 22 informuje, że § 22 jasno określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, tj. § 22 ust. 2 pkt. 1 mówi „stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te znajdują się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający ich opuszczenie”. Natomiast kwestia „sprzątania po swoim psie” omówiona jest w ust. 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski „niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych i częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz wyrzucanie nieczystości zwierząt do pojemników na odpady komunalne”. Wobec powyższego należy uznać, iż dodatkowe zapisy w Regulaminu będą powieleniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
  4. W związku z pkt. 5 formularza opinii informuje, że w § 28 nie jest konieczne zapisywanie informacji dotyczącej przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski, ponieważ zapis taki znajduje się w art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który mówi „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny”. Nieprzestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Kontrola w zakresie odbierania odpadów w sposób niezgodny z Regulaminem należy do firmy odbierającej odpady komunalne. Wykonawca usługi niezwłocznie powiadamia o tym Urząd Miejski w Stawiskach. Nadmieniam, że do tej pory nie było żadnych uwag dotyczących nieprawidłowej segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości. Równocześnie mogę zapewnić, że wszelkie zmiany dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski są podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski oraz dostępne w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. W związku z tym mieszkańcy Gminy Stawiski mogą w każdej chwili zapoznać się z obowiązującymi zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

 

Data powstania: czwartek, 21 maj 2015 15:32
Data opublikowania: czwartek, 21 maj 2015 15:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sty 2016 12:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1383 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.