BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konsultacji

w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Burmistrz Stawisk w dniach: 21 – 28 października 2014 r. przeprowadził konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XVII/82/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Stawiski.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii do projektu Programu, które można było przekazać na formularzu konsultacji:

  • pocztą elektroniczną na adres: iwona.niedzwiedzka@stawiski.pl (formularz jako zeskanowany dokument z czytelnym podpisem),
  • na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, w terminie do dnia 28 października 2014 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu oraz formularzem zgłaszania uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.stawiski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 31 paź 2014 09:00
Data opublikowania: piątek, 31 paź 2014 09:03
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sie 2015 08:22
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 1613 razy