BIP Gminy Stawiski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Stawiski, 2014-04-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskacho
głasza nabór na stanowisko
ASYSTENTA RODZINY


WYMAGANIA:

- posiadane obywatelstwo polskie,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- wykształcenie :

• wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,

• wykształcenie wyższe w dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,

• co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zwieszona lub ograniczona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

- prawo jazdy kat „B” i posiadanie własnego środka transportu,

- znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.


WYMAGANIA DODATKOWE:

- znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

- znajomość lokalnego środowiska,

- umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami,

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

- komunikatywność, zaangażowanie,

- umiejętność współpracy w zespole,

- odporność na sytuacje stresowe,

- rzetelność i obowiązkowość.


GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja 10 rodzin oraz kierowanie procesem zmian postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach, udzielenie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, sąd, urząd pracy, urząd gminy itp.

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie (zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach )

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych,

- oświadczenie o stanie zdrowia,

- kopia dowodu osobistego,

- inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- umowa zlecenie w okresie od 19 maja 2014 roku do 19 października 2014 roku.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach (pokój Nr 2) w godzinach 8.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. POLOWA 21
18-520 STAWISKI

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA ASYSTENTA RODZINY” w terminie do 13.05.2014r. (liczyć się będzie data wpływu oferty do OPS Stawiski).

Informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 86 278 52 05.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Stawiski www.bip.stawiski.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego ogłoszenia o naborze bez podania przyczyn.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stawiskach

Izabela ŁoszewskaData powstania: wtorek, 29 kwi 2014 13:07
Data opublikowania: wtorek, 29 kwi 2014 13:10
Data przejścia do archiwum: środa, 14 maj 2014 15:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1685 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.