BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 17 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania admini-stracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,poz.267 z późn. zm.) oraz art.53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk

Zawiadamia

że w dniu 23 grudnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w imieniu, której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ul. Elektryczna 13,15-950 Białystok w sprawie wy-dania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN - 15 kV i nN-0,4 kV, składającej się z linii napowietrznej SN-15kV,linii kablowych SN-15 kV,linii napowietrznych nN-0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nN i złącza kablowego SN-15kV na terenie obejmującym działki nr geod. 87/1,86/1, 86/2,86/3,488,85 obręb Wysokie Małe, nr geod. 60/2, 11/3, 60/1, 63, 11/2, 12, 13, 14/1, 14/2, 16, 15/6 obręb Zalesie, nr geod. 61/1, 60/3, 77/1, 58, 276, 76/1, 75/1, 74/2, 74/1, 73/2, 73/1, 72/1, 71/2, 71/1, 70/1, 70/2, 70/3, 275, 83/2, 83/1, 82/3, 82/4, 82/2, 82/1, 63/2, 278, 85/3, 85/4, 84/2 obręb Karwowo Gm. Stawiski.
Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ,Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7:30 – 15:45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza
Agnieszka Rutkowska
Sekretarz Gminy Stawiski

Data powstania: piątek, 17 sty 2014 13:54
Data opublikowania: piątek, 17 sty 2014 13:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 kwi 2014 14:53
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 1808 razy