BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 25 czerwca 2013 r. 

OŚR. 6220.3.2013                 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Stawisk

 

     Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ i w związku z art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) Burmistrz Stawisk

zawiadamia,

że w dniu 20 czerwca 2013 roku zostało wszczęte na wniosek SPV 18 Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie abonenckiej stacji elektroenergetycznej GPZ 110kV/SN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Stawiski , w obrębie działki o nr ewidencyjnym 978/3 obręb Stawiski, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

     Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk. 

     Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży,  o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

 

Data powstania: środa, 26 cze 2013 14:31
Data opublikowania: środa, 26 cze 2013 14:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 lip 2013 09:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1489 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.