BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2.2013

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach
z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach w 2013 roku

 

     Na podstawie art.130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.), w związku z art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

  1. Ustalam dzień 31 maja 2013 roku dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach.
  2. Dzień ten zostanie odpracowany w dniu 25 maja 2013 roku.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. kadrowych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach i mieszkańcom Gminy Stawiski, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach i zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiski.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stawiskach

Izabela Łoszewska

 

 

Data powstania: środa, 22 maj 2013 07:33
Data opublikowania: środa, 22 maj 2013 07:39
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1838 razy