BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STAWISKI

Od 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Gminy zostały zobligowane do przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami w zamian za określoną w drodze uchwały opłatę za ich odbiór.

Gminy miały obowiązek podjąć w tym celu stosowne uchwały. Rada Miejska w Stawiskach podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr XXXII/167/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 2. Uchwała Nr XXXII/168/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Stawiski.
 3. Uchwała Nr XXXII/169/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.
 4. Uchwała Nr XXXV/184/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 lutego 2013 r.  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

 

Od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system pobierania opłat za wywóz śmieci.


Wybór metody naliczania opłaty.

Gmina Stawiski wybrała metodę naliczania opłaty według ilości mieszkańców faktycznie zamieszkałych na danej nieruchomości.

 

Podstawa naliczania opłaty.

Żeby ustalić liczbę mieszkańców w danym lokalu właściciele będą zobowiązani do złożenia deklaracji, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/184/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

Za właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne osoby władające nieruchomością.

W sytuacji istnienia rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych wg danych z ewidencji ludności a liczbą osób faktycznie zamieszkałych, właściciel nieruchomości oprócz deklaracji zobowiązany jest przedłożyć dodatkowe dokumenty potwierdzające stan faktyczny.

Dokumentami tymi będą:

 1. oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania lub zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni;
 2. oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju;
 3. oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Stawiski oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy;
 4. oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Stawiski pod adresem innym niż adres zameldowania.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie do 31 marca 2013 roku.

Właściciel nieruchomości do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązany  jest dołączyć kopie umowy zawartej z ZGKIM lub innym przedsiębiorcą, który odbierał od niego odpady komunalne.

 

Ile będziemy płacić?

 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się przyjmując iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
 • 15 zł  miesięcznie, w przypadku gdy odpady będą odbierane jako zmieszane.
 • 7,50 zł miesięcznie w przypadku gdy odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana miesięcznie do końca każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Opłata wnoszona będzie bez wezwania na podany przez Urząd Miejski w Stawiskach numer rachunku bankowego, wskazany w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Kto jest objęty zorganizowanym systemem ?

Zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych Gmina obejmuje tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Natomiast właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady komunalne we własnym zakresie zobowiązani są do podpisywania umów na odbiór odpadów na zasadach cywilno-prawnych  z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy. Wykaz tych firm znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiski w zakładce: Jak załatwić sprawę/Ochrona środowiska.

 

Co i jak będziemy segregować?

W drodze selektywnej zbiorki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają następujące frakcje:

1. odpady opakowaniowe (surowcowe), w tym:

a) papier i tektura,
b) tworzywa sztuczne,
c) metal,
d) szkło,
e) wielomateriałowe.

2. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4. przeterminowane leki i chemikalia,
5. zużyte baterie i akumulatory,
6. zużyte opony,
7. odpady zielone,
8. odpady budowlane i rozbiórkowe

Zmieszane odpady komunalne nie powinny zawierać rodzajów odpadów wymienionych wyżej.

Do selektywnego gromadzenia odpadów będą służyć worki o ujednoliconych kolorach:

 1. szkło i opakowania szklane bezbarwne należy zbierać do worka koloru białego oznakowanego napisem „SZKŁO BEZBARWNE”;
 2. szkło i opakowania szklane kolorowe należy zbierać do worka koloru zielonego oznakowanego napisem „SZKŁO KOLOROWE”;
 3. papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) należy zbierać do worka koloru niebieskiego oznakowanego napisem „PAPIER”;
 4. tworzywa sztuczne białe i kolorowe, drobny metal i opakowania z metalu oraz opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worka koloru żółtego oznakowanego napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”;
 5. pozostałe drobne odpady selektywnie odbierane należy zbierać do worków bezbarwnych, przeźroczystych,
 6. odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worków koloru fioletowego.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane będą w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  na terenie Miejskiej Oczyszczalni przy ulicy Ogrodowej. Odpady będą dostarczane przez ich wytwórców we własnym zakresie i na własny koszt.

 

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPOADAMI KOMUNLANYMI ZACZNIE
FUNKCJONOWAĆ OD 1 LIPCA 2013 ROKU

 

Data powstania: wtorek, 26 lut 2013 15:42
Data opublikowania: wtorek, 26 lut 2013 16:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 lip 2013 08:59
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3166 razy