BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 19 lutego 2013 r.

BI.6733.1.2013

 

Obwieszczenie

Burmistrza Stawisk

 

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późn. zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.,poz.647,951) Burmistrz Stawisk

Zawiadamia

że w dniu 18 lutego 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Stawiski,18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu ujęcia wody (studni wierconej nr 2) na terenie Stacji uzdatniania wody w Sokołach na terenie obejmującym działkę nr 729/2 położonym w Sokołach, gm. Stawiski.

     Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7;30 – 15;30 oraz  zgłosić ewentualne uwagi i wnioski  do Burmistrza Stawisk.

     Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: wtorek, 19 lut 2013 13:48
Data opublikowania: środa, 20 lut 2013 08:13
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:15
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1698 razy