BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 18 stycznia 2013 r.

OŚR. 6220.11.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 123 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Stawisk zawiadamia strony postępowania, że dnia 18 stycznia 2013 roku zostało wydane postanowienie Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.11.2012 stwierdzające odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce i budowie stacji paliw płynnych PKN ORLEN SP 759 na działce nr ewid. 596, 595/1 i części działki 595/4 obręb Stawiski [0005] przy ulicy Plac Wolności w mieście Stawiski.

 Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w których to opiniach nie stwierdza się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego  przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, p. nr 13 w godzinach 7.30-15.45. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Z. upoważnienia Burmistrza

Agnieszka Rutkowska

Sekretarz Gminy Stawiski

Data powstania: wtorek, 22 sty 2013 08:54
Data opublikowania: wtorek, 22 sty 2013 09:13
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:12
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2682 razy