BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 17 stycznia 2013 r.

BI. 6733.3.2012

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

     W związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

Zawiadamia się

że w dniu 17 stycznia 2013 r. została wydana dla Transprojektu Gdańskiego Sp.z o. o z siedzibą przy ul. Partyzantów 72 A, 80-252 Gdańsk decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.6733.3.2012 na inwestycję polegającą na budowie sześciu zjazdów indywidualnych z drogi krajowej nr 61 na odcinku od km 179+393.80 do km 179+815.35 na terenie obejmującym część pasa drogowego drogi krajowej nr 61 (działka nr 944/3), położonym w obrębie ewidencyjnym Stawiski, m. Stawiski w km 179+393.80, 179+437.25, 179+518.68, 179+586.81, 179+773.96 i 179+815.35.

      Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu od 7:30 – 15:30.

     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

      Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z upoważnienia Burmistrza
Agnieszka Rutkowska
Sekretarz Gminy Stawiski

 

Data powstania: czwartek, 17 sty 2013 13:39
Data opublikowania: czwartek, 17 sty 2013 13:39
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2576 razy