BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - Udział Społeczeństwa w Postępowaniu

Stawiski, dnia 16 października 2012 r.

 

OŚR. 6220.6.2012

 

Obwieszczenie

Udział społeczeństwa w postępowaniu

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk podaje do publicznej wiadomości, że:

 

1.      W dniu 06 czerwca 2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Farmy Wiatrowej Stawiski” planowanego do realizacji na wniosek SPV 18 Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa. Planowana inwestycja dotyczy budowy 22 turbin wiatrowych  z infrastrukturą techniczną na terenie sołectw: Cedry, Rogale, Romany, Rostki, Sokoły, Stawiski.

2.      W toku postępowania tut. organ po uzgodnieniu wymaganych opinii stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko oraz zawiesił postępowanie do czasu dostarczenia raportu. Po dostarczeniu raportu postępowanie zostało podjęte.

3.      Ponieważ w niniejszym postępowaniu jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z tym zgodnie z art. 79 ust. 1 w.w. ustawy tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu.

4.      Wobec powyższego informuje, że każdy ma możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, w tym z RAPORTEM O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO.  Z w. w. dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pok. nr 13, tel. 086 278 50 50 w godzinach pracy urzędu, tj.  7.30- 15.45.

5.      Ponadto informuję, że każdy ma możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy i wyznaczam 21-dniowy termin składania uwag i wniosków na okres od 17.10.2012r. do 06.11.2012r. włącznie.

6.      Uwagi i wnioski można składać na piśmie na adres Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 lub ustnie do protokołu w tut. Urzędzie, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 -15.45.

7.      Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Stawisk. Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w tej sprawie są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach  na terenie Gminy Stawiski.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 16 paź 2012 13:57
Data opublikowania: wtorek, 16 paź 2012 14:00
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2208 razy