BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 09 lipca 2012r.

OŚR. 6220.6.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Burmistrz Stawisk zawiadamia strony postępowania, że dnia 09 lipca 2012r. zostało wydane postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Farmy Wiatrowej Stawiski’’ planowanego do realizacji na terenie sołectw: Cedry, Rogale, Romany, Rostki, Sokoły, Stawiski w gminie Stawiski do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. O złożeniu raportu strony zostaną powiadomione.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, p. nr 13 w godzinach 7.30-15.45. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 11 lip 2012 15:23
Data opublikowania: środa, 11 lip 2012 15:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:38
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1806 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.