BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 06 lipca 2012r.

OŚR. 6220.6.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 123 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Stawisk zawiadamia strony postępowania, że dnia 06 lipca 2012r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.6.2012r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa Farmy Wiatrowej Stawiski” na terenie Gminy Stawiski  planowanego do realizacji na działkach nr geod. 2/2, 3/5, 63/1 , 63/2, 69/3 , 70/1 , 78/3 , 130/1, 138/1, 148/2 obręb Rostki, o nr geod. 918, 919, 978/3, 978/1, 985/9 obręb  Stawiski, o nr geod. 178, 180, 214/1, 214/2, 213, 215 obręb Romany, o nr geod. 26, 25, 27 obręb Cedry, o nr geod. 132/2, 132/1, 114, 63, 61, 60, 64, 78 obręb Rogale, o nr geod. 801, 857, 851, 693, 692, 694 obręb Sokoły.

Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w których to opiniach stwierdza się obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w. w. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, p. nr 13 w godzinach 7.30-15.45. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Na powyższe postanowienie stronom  służy zażalenie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 9 lip 2012 15:16
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lip 2012 15:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1666 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.