BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 11 czerwca 2012 r.

 

OŚR. 6220.6.2012

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ i w związku z art. 73 ust.1 i 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) Burmistrz Stawisk

 

zawiadamia,

 

że w dniu 06 czerwca 2012r.. zostało wszczęte na wniosek SPV 18., Sp. z o.o. , ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Farmy Wiatrowej Stawiski zlokalizowanej na terenie sołectw: Cedry, Rogale, Romany, Rostki, Sokoły, Stawiski w gminie Stawiski.

 

Turbiny wiatrowe, wraz z elementami towarzyszącej infrastruktury, rozmieszone będą na wydzielonym terenie składającym się z 38 działek rolnych o łącznej powierzchni 179,07 ha, tj. działka nr geod. 2/2 obręb Rostki, nr geod 3/5 obręb Rostki, 63/1 obręb Rostki, 63/2 obręb Rostki, 69/3 obręb Rostki, 70/1 obręb Rostki, 78/3 obręb Rostki, 130/1 obręb Rostki, 138/1 obręb Rostki,. 148/2 obręb Rostki, 918 obręb Stawiski, 919 obręb Stawiski, 178 obręb Romany, 180 obręb Romany, nr geod. 26 obręb Cedry, nr geod. 25 obręb Cedry, nr geod. 27 obręb Cedry, nr geod. 132/2 obręb Rogale, nr geod. 132/1 obręb Rogale, nr geod. 114 obręb Rogale, nr geod. 801 obręb Sokoły, nr geod. 857 obręb Sokoły, nr geod. 851 obręb Sokoły, nr geod. 693 obręb Sokoły, nr geod. 692 obręb Sokoły, nr geod. 694 obręb Sokoły, nr geod. 978/3 obręb Stawiski, nr geod. 978/1 obręb Stawiski, nr geod. 63 obręb Rogale, nr geod. 61 obręb Rogale, nr geod. 60 obręb Rogale , nr geod. 64 obręb Rogale, nr geod. 78 obręb Rogale, nr geod. 214/1 obręb Romany, nr geod. 214/2 obręb Romany, nr geod. 213 obręb Romany, nr geod. 215 obręb Romany, nr geod. 985/9 obręb Stawiski.

 

            Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

 

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Stawisk wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

            Niniejsze obwieszczenie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach i w sołectwach wymienionych wsi.

 

 

Burmistrz Stawisk

 

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 12 cze 2012 15:08
Data opublikowania: wtorek, 12 cze 2012 15:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1789 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.