BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

Obowiązek zapewnienia realizacji adań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.


Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez samorząd województwa należy:
 • sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej we współpracy z gminami i powiatami oraz opracowywanie strategii rozwoju,

 • opracowywanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań pomocy społecznej i ich dofinansowanie,

 • organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej,

 • identyfikowanie przyczyn ubóstwa oraz wspieranie i prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa,

 • inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej,

 • organizowanie i prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu ponadpowiatowym.


WOJEWODA


Do zadań wojewody w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:
 • ocena stanu i efektywności pomocy społecznej,

 • ustalanie sposobu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

 • nadzór, niezależnie od podmiotu prowadzącego, nad jakością działań oraz przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami, a wprzypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych - także nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki,

 • kontrola usług i akceptacja programów naprawczych w domach pomocy społecznej, a także ocena stopnia realizacji programu naprawczego,

 • wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych,

 • koordynowanie działań w zakresie integracji ze społeczeństwem osób posiadających status uchodźcy,

 • wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostwami powiatów prowadzących ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodka prowadzącego bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.


POWIAT


Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy:
 • zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, organizowanie mieszkań chronionych oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,

 • opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

 • organizowanie i prowadzenie specjalistycznycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,

 • prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,

 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,

 • zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,

 • doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

 • finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia,

 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,

 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze,

 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nim dzieci,

 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,

 • realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.

Data powstania: środa, 29 mar 2006 14:40
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lip 2003 17:26
Data edycji: środa, 29 mar 2006 14:38
Opublikował(a): Izabela łoszewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 7443 razy
Ilość edycji: 2