BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dn. 2012.02.02

 

OŚR. 6220.5.2011

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn .zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz.1227) Burmistrz Stawisk

 

Z A W I A D A M I A

 

że dla przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu punktu zbierania złomu i metali kolorowych na działce nr geod. 819/1 – obręb miasto Stawiski  przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Stawiskach, ul. Łomżyńska 43, 18-520 Stawiski została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 w pokoju nr 13, w godzinach 7.30-15.45 od poniedziałku do piątku.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 3 lut 2012 10:53
Data opublikowania: piątek, 3 lut 2012 10:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2012 15:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1618 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.