BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut /zadania/

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STAWISKACH

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach zwany dalej „GOKiS” działa jako samorządowa instytucja kultury gminy Stawiski, dla której prowadzenie w szczególności działalności w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji jest podstawowym celem statutowym.

2. GOKiS działa na podstawie przepisów:

1)    ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),

2)     ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami).

3. Siedzibą GOKiS jest miasto Stawiski, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. GOKiS używa pieczęci zawierającej w swej treści nazwę i adres ośrodka.

5. W celu realizowania zadań statutowych na terenie gminy Stawiski GOKiS może otwierać filie (placówki) bądź organizować działalność w zależności od zainteresowania i zapotrzebowania mieszkańców.

6. Zadania statutowe GOKiS realizuje w obiektach przeznaczonych w zależności od potrzeb mieszkańców na organizację działalności statutowej ośrodka.

Rozdział II

Cel i przedmiot działania

§ 2. 1. GOKiS realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

2. GOKiS prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego programu tworzonego wspólnie ze środowiskiem lokalnym.

§ 3. Celem nadrzędnym GOKiS jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

§ 4. 1. Do podstawowych zadań GOKiS należy:

1)    rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Stawiski,

2)    przygotowanie ich do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

3)    kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,

4)    upowszechnianie i organizacja czytelnictwa oraz pozyskiwanie zbiorów bibliotecznych,

5)    upowszechnianie i popularyzacja historii i tradycji lokalnej społeczności,

6)    działania mające na celu promocję gminy Stawiski,

7)    organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

8)    udostępnianie bazy na działalność sportowo- rekreacyjną,

9)    administrowanie budynkiem, w którym znajduje sie siedziba GOKiS, stadionem miejskim, Kompleksem Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” oraz budynkami świetlic środowiskowych na terenie gminy Stawiski,

10)  utrzymanie i udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej dla potrzeb kultury, sportu i turystyki na zlecenie zainteresowanych organizacji, stowarzyszeń i instytucji, w tym w szczególności na potrzeby kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży,

11)   rozwijanie usług w zakresie rekreacji i rehabilitacji ruchowej,

12)  organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

13)   propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej,

14)  organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji, w tym prowadzenie sekcji sportowych.

2.Wymienione w ust. 1 zadania GOKiS wypełnia w szczególności poprzez:

1)    tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i kultywowania folkloru,

2)    organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze i sporcie,

3)    prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej,

4)    organizowanie indywidualnych form aktywności kulturalnej i sportowej,

5)    organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych o charakterze masowym i środowiskowym,

6)    współdziałanie ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,

7)    promowanie gminy Stawiski,

8)    prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej w dziedzinie kultury i sztuki oraz sportu,

9)    wspieranie działalności kulturalnej i sportowej realizowanej przez inne podmioty na terenie oraz poza granicami gminy Stawiski,

10)  administrowanie obiektami, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi,

11)  zagospodarowanie urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych,

12)  współpracę z innymi organizatorami działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,

13)  współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej,

14)  wynajem obiektów, lokali, urządzeń, sprzętu sportowego i turystycznego,

15)  działalność marketingową i konsultingową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Celem wymienionych wyżej działań jest:

1)    podnoszenie poziomu kulturalnego miejscowej społeczności,

2)    zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej społeczeństwa,

3)    kształtowanie wzorców kulturalnego i prozdrowotnego spędzania czasu,

4)    kształtowanie demokratycznych postaw społecznych.

4. GOKiS zapewnia w zakresie działalności kulturalnej pomoc instruktażowo-metodyczną i organizacyjną innym jednostkom organizacyjnym gminy.

 

5. GOKiS organizuje imprezy upowszechniające wartości kultury przy współpracy organizacji społecznych, stowarzyszeń, pracodawców oraz zawodowych instytucji upowszechniania kultury.

 

6. GOKiS gromadzi materiały repertuarowe i metodyczne oraz udostępnia je na zasadach przez siebie określonych innym instytucjom kultury.

 

§ 5. 1. GOKiS może podejmować na zasadach określonych w odrębnych przepisach zadania dodatkowe, a w szczególności:

1)    organizować spektakle teatralne, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek i dzieł sztuki,

2)    organizować naukę języków obcych,

3)    organizować imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne,

4)    prowadzić działalność wydawniczą,

5)    prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego,

6)    realizować imprezy okolicznościowe,

7)    gromadzić, dokumentować, chronić i udostępniać dobra kultury związane z dziedzictwem kulturowym regionu,

8)    wykonywać inne zadania zlecone przez Burmistrza Stawisk, po uprzednim zabezpieczeniu na ten cel odpowiednich środków finansowych,

9)    prowadzić własną działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony będzie wyłącznie na realizację celów statutowych ośrodka.

2. Zajęcia określone w ust. 1 GOKiS realizuje na podstawie statutu oraz zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

 

Rozdział III

 Organizacja i zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu

§ 6. 1. GOKiS jako instytucja kultury jest jednostką organizacyjną gminy Stawiski. Działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.

2.      Organizację wewnętrzną GOKiS oraz zakres zadań merytorycznych na poszczególnych stanowiskach określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora GOKiS po zasięgnięciu opinii działających w nim związkowych organizacji i Burmistrza Stawisk.

3.      GOKiS posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Stawiski. Gmina nie odpowiada za jego zobowiązania za wyjątkiem tych, o których mówi się w art. 24 i 25 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4.      Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Stawisk.

5.      Dyrektor GOKiS zarządza nim, reprezentuje go na zewnątrz i jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników.

6.      W skład GOKiS wchodzą:

1)      Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach,

2)      Biblioteka Publiczna w Stawiskach,

3)      Filia Biblioteczna w Porytem,

4)      Świetlica Środowiskowa w Rostkach,

5)      Kompleks Biosk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Stawiskach.

§ 7. 1. W GOKiS zatrudnieni są pracownicy merytoryczni, specjaliści z różnych dziedzin upowszechniania kultury i sportu, administracji i obsługi.

2. Dyrektor i pracownicy GOKiS powinni posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

§ 8. 1. GOKiS jako instytucja kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych przepisach.

2. GOKiS gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się efektywnością.

3. Podstawą działalności finansowej GOKiS jest roczny plan finansowy.

§ 9. 1. Majątek GOKiS jest własnością komunalną. Z jego pomieszczeń oraz mienia można korzystać tylko w celach statutowych.

2. GOKiS może zbywać środki trwałe z zachowaniem odpowiednich przepisów.

 

§ 10. 1. GOKiS pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

2. Przychodami GOKiS są:

1)    dotacje budżetowe,

2)    środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

3)    wpływy uzyskane z prowadzonej działalności,

4)    środki pozyskane z innych źródeł.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany statutu dokonywane mogą być w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 12. Likwidacja GOKiS może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach z zachowaniem postanowień przepisów ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach.

 

            Zgodnie z obowiązującym Statutem Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach do podstawowych  zadań ośrodka należą m. in.:

         edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

         tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

         upowszechnianie i organizacja czytelnictwa oraz pozyskiwanie zbiorów bibliotecznych,

         upowszechnianie i popularyzacja historii i tradycji lokalnej społeczności.

W związku z powyższym, działalność GOK-u nie obejmuje zadań związanych z upowszechnianiem i popularyzacją sportu wśród mieszkańców gminy Stawiski, jak np.:

         organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

         udostępnianie bazy na działalność sportowo- rekreacyjną,

         organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

         propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej.

Fakt ten powoduje, iż działalność z zakresu sportu i rekreacji spoczywa na pracownikach Urzędu Miejskiego w Stawiskach. Należy zaznaczyć, iż zakres obowiązków tychże pracowników z uwagi na charakter pracy urzędu jest dość obszerny, dlatego też niemożliwym jest skupienie się na działaniach związanych z propagowaniem sportu w stopniu zadowalającym. Konsekwencją takiej sytuacji, jest niepełne wykorzystywanie potencjału gminy Stawiski w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej, a tym samym ograniczony dostęp do różnego rodzaju inicjatyw z tej dziedziny.

Zmiana Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu pozwoliłyby na uzupełnienie zakresu zadań jednostki o szeroko pojętą działalność sportową. Dzięki temu wszelkie inicjatywy z obszaru kultury, jak i sportu skupiałyby się w kompetencji jednej, konkretnej jednostki, co niewątpliwie usprawniłoby pracę w tym zakresie, a przede wszystkim pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie potencjału kulturalno – sportowego naszej gminy.

W pierwotnym założeniu GOKiS w Stawiskach byłby, jednostką, która poza wyżej wymienionymi zadaniami, zajmowałaby się:

         administrowaniem budynku, w którym znajdowałaby sie siedziba GOKiS-u, stadionem miejskim i kompleksem boisk sportowych,

         utrzymaniem i udostępnieniem bazy sportowo-rekreacyjnej dla potrzeb kultury, sportu i turystyki na zlecenie zainteresowanych organizacji, stowarzyszeń i instytucji, w tym w szczególności na potrzeby kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży,

         organizowaniem różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji.

W związku z tym administracja kompleksu boisk sportowych, jak i stadionu miejskiego, należałaby do obowiązków GOKiS-u, które aktualnie są bezpośrednio nadzorowane przez Urząd Miejski w Stawiskach.

Ponadto w ramach zmiany statutu i organizacji ośrodka zostanie również sformalizowana działalność świetlicy środowiskowej w miejscowości Rostki. Będzie ona działała w ramach GOKiS, co pozwoli na poszerzenie oferty świetlicy oraz umożliwi pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych.

Należy również zaznaczyć, że zmiana GOK-u w Stawiskach na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu nie niesie za sobą konsekwencji zwiększenia budżetu gminy, a więc z punktu widzenia ekonomicznego zmiana statutu ośrodka nie wprowadza żadnych znaczących zmian dla gminy.

Reasumując, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu stanowiłby jedynie poszerzenie działalności obecnego GOK-u, a co za tym idzie, pozwoliłby na usprawnienie i polepszenie jakości wykonywanych zadań związanych z działalnością kulturalną, jak i sportowo-rekreacyjną naszej gminy. W konsekwencji GOKiS poprzez sprofilowanie zakresu swojej działalności, bazując na posiadanych i przyszłych zasobach lokalowo – kadrowych, a także wykorzystując nabyte doświadczenie w organizacji imprez, po dokonaniu zmian struktury organizacyjnej, będzie pełnił funkcję centrum kulturalno – sportowego gminy Stawiski.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach jest zasadne.

Data powstania: poniedziałek, 22 sie 2011 15:56
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sie 2011 15:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3020 razy