BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca socjalna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwysiężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.


Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest : 1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
 2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.


W ramach pracy socjalnej Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach współpracje ponadto z : • Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie
 • Komisariatem Policji w Stawiskach
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
 • Zakładami karnymi
 • KRUS
 • ZUS
 • Szkołami Podstawowymi w : Stawiskach, Porytem, Dzierzbi, Romanach, Sokołach, Jurcu Włościańskim, Budach Stawiskich,
 • Publicznym Gimnazjum w Stawiskach
 • Kołem Chorych na SM
 • Kuratorami sądowymi
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie
  Sądem Rodzinnym i Nieletnich
  Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach
  Zakładami Opieki Zdrowotnej

Odnotowane w rejestrze pracy socjalnej sprawy najczęściej dotyczyły : • pomocy w kompletowaniu wniosków na turnusy rehabilitacyjne
 • kierowania osób na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności w sprawach nierentowych
 • pomocy w napisaniu pozwów o alimenty na rzecz małoletnich dzieci
 • zorganizowania dowozu na turnus rehabilitacyjny, badania lekarskie, kwalifikację na rehabilitację
 • poradnictwa zawodowego : udzielania informacji o organizowanych kursach, ofertach pracy, pomoc w pisaniu podań o pracę
 • usamodzielnienie dwóch osób, która opuściły zakład karny
 • pomocy w załatwieniu spraw osób psychicznie chorych
 • zorganizowania dowozu na spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców
 • zorganizowania dowozu dzieci z rodzin patologicznych na turnus profilaktyczno-terapeutyczny
 • podjęcie działań zmierzających do koniecznego umieszczenia dwóch osób chorych psychicznie w Domu Pomocy Społecznej (skierowanie sprawy do sądu)
 • mediacji w sprawach konfliktowych z udziałem policji
 • kontakt z kuratorami sądowymi
 • udzielenia informacji dotyczących uzyskania ewentualnej pomocy ekonomicznej.

Data powstania: wtorek, 7 sie 2007 12:09
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2003 14:48
Data edycji: poniedziałek, 27 lut 2006 08:33
Opublikował(a): Izabela łoszewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 8780 razy
Ilość edycji: 3