BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza Stawisk o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

BURMISTRZ STAWISK - GMINNY KOMISARZ SPISOWY

na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 277)

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011r. do 30 czerwca 2011r.

 

I. WYMAGANIA:

Zgodnie z „Instrukcją organizacyjną w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011” rachmistrz spisowy musi spełniać następujące warunki:

1)        być osobą pełnoletnią;

2)        posiadać wykształcenie co najmniej średnie;

3)        być osobą dyspozycyjną ( nie zalecane jest aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat);

4)        posiadać umiejętność obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS;

5)        wykazywać się praktyczną umiejętnością korzystania z map cyfrowych;

6)        być osobą godną zaufania, obowiązkową, rzetelną, posiadającą umiejętność organizacji pracy własnej;

7)        być osobą w pełni sprawną fizycznie ze względu na specyfikę pracy;

8)        być osobą asertywną, uprzejmą i cierpliwą;

9)        posiadać umiejętności interpersonalne, tj. umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami;

10)    zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Stawiski, w której dokonywać będą spisu;

11)    złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

 

Powołanie rachmistrza spisowego.

Rachmistrz spisowy będzie powoływany przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego, po odbyciu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Dla gminy Stawiski wg informacji GUS przewidziano do zatrudnienia 3 rachmistrzów.

 

Harmonogram pracy rachmistrza spisowego:

1) 05 stycznia 2011r. – 25 lutego 2011 r. – odbycie szkolenia zakończonego egzaminem;

2) 01 – 17 marca 2011r. – odbycie obchodu przedspisowego;

3) 06 – 07 kwietnia 2011r. – odprawa przedspisowa dla rachmistrzów;

4) 08 kwietnia 2011r. – 30 czerwca 2011r. – spis powszechny ludności i mieszkań.

 

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową.

 

 

 

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pisemne zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, w dniach od 16.12.2010r. do 20.12.2010r. w godzinach 7.30 – 15.45 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011”.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)        podanie z dokładnymi danymi adresowymi kandydata, w tym telefon kontaktowy;

2)        kserokopia dowodu osobistego;

3)        kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej;

4)        oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe;

5)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

Uwaga!

Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

 

 

Gminny Komisarz Spisowy

Marek Waszkiewicz

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 gru 2010 13:55
Data opublikowania: czwartek, 16 gru 2010 13:59
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2011 10:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3454 razy