BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

       Zgodnie z art.49 i w związku z art. 61 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk

Zawiadamia

że w dniu 25 października 2010 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w m. Stawiski na drodze krajowej nr 61 w km 177+931 odc. Łomża- Stawiski na terenie miasta Stawiski obejmującej część działki nr 227. Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 730-1545 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.


       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: piątek, 12 lis 2010 09:39
Data opublikowania: piątek, 12 lis 2010 09:52
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2011 09:58
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 3093 razy