BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Stawiski, dnia 21 09.2010r.

 

OŚR. 7624-10/10

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami/  Burmistrz Stawisk zawiadamia że dnia 20 września 2010r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk Nr OŚR. 7624-10/10  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie hali usługowo-magazynowo-handlowej z zapleczem biurowo-socjalnym oraz budowie zbiornika szczelnego na ścieki bytowe o pojemności 20m3 na działce nr ewidencyjny 951/12 położonej w mieście  Stawiski, gmina Stawiski.

Decyzja jest do wglądu  w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30-15.45.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

BURMISTRZ  STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 22 wrz 2010 09:30
Data opublikowania: środa, 22 wrz 2010 09:31
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2011 10:00
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2806 razy