BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.           Niniejszy Regulamin zwany w dalszej części REGULAMINEM ORGANIZACYJNYM określa organizację Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach, a w szczególności działów i jednoosobowych stanowisk pracy w Zarządzaniu Zakładem oraz komórek wchodzących w skład Zakładu, jak również podstawowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników.

2.           Częścią składową regulaminu organizacyjnego Zakładu jest załączony schemat struktury organizacyjnej Zakładu.

 

Rozdział II

Podstawa prawna działalności Zakładu

§ 2

Podstawę prawną organizacji Zakładu stanowią:

1.           STATUT Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach

2.           Statut Miasta i Gminy Stawiski

§ 3

 

Nadzór nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Stawiski wraz z Radą Miejską w Stawiskach.

 

Rozdział III

Przedmiot działalności

§ 4

1.           Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach prowadzi działalność na terenie Miasta i Gminy Stawiski

2.           Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Zakładu jest prowadzenie usług i ich sprzedaż dla ludzi w zakresie:

a)          Zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi:

- administrowanie lokalami mieszkalnymi będącymi własnością gminy i miasta,

- w budynkach wielolokalowych, których ustaloną odrębną własność lokali, zarząd nieruchomością wspólną, jeżeli zarząd nie został wybrany,

- wykonanie bieżących napraw i remontów w ramach z środków pochodzących z czynszów oraz subwencji

 b) gospodarki wodno- ściekowej

- użytkowanie oraz bieżąca eksploatacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy i miasta Stawiski, w tym:

·        pobór i dostarczenie wody do użytkowników

·        prowadzenie bieżących prac remontowych i konserwacyjnych

·        pobieranie opłat za dostawę wody odbiorcom

·        bieżący nadzór nad funkcjonowaniem sieci wodociągowej, oraz przynależnych do niej urządzeń

·        prowadzenie  dokumentacji pracy uzdatniania wody.

- bieżąca eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych, w tym:

·        bieżące konserwacje i naprawy urządzeń oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej

·        pobieranie opłat za odebrane ścieki oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie

·        świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych z osadników (szamb)

c) w zakresie gospodarowania w stałych odpadów komunalnych

- odbiór nieczystości stałych  z posesji komunalnych albo prywatnych w zakresie objętym zleceniami

- utrzymanie miejskiego wysypiska, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze z przepisami

- pobieranie opłat za składowanie śmieci oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie

- wykonywanie innych zadań zleconych w zakresie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminy

d) w zakresie utrzymania dróg gminnych:

- świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania  oraz remontów dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych. Zadanie realizowane jest na podstawie zleceń Burmistrza Gminy i Miasta Stawiski.

e) wykonywanie innych usług w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych gminy

- zadania  realizowane są w oparciu o zlecenia lub przetargi na usługi publiczne.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna zakładu

§5

Wewnętrzną działalność Zakładu szczegółowo określa schemat organizacyjny. Zgodnie z nim struktura organizacyjna Zakładu uwzględnia:

1.   Stanowisko Kierownika Zakładu,

2.   Stanowisko Głównego Księgowego,

3.   Stanowisko specjalisty ds. nadzoru,

4.   Stanowisko inspektora,

5.   Pracownicy fizyczni.

 

Głównemu księgowemu podporządkowano:

·       Dział księgowości

Do podstawowych zadań kierownika należy w szczególności:

·       Kierowaniem działalnością zakładu

·       Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz, składanie w jego imieniu oświadczeń

·       Realizację spraw pracowniczych

 

Jednoosobowe stanowisko inspektora:

·       Prawidłowe funkcjonowanie biura ZKGiM Stawiski

·       Prawidłowe prowadzenie spraw powierzonych w zakresie czynności inspektora ZGKiM Stawiski

 

 

Specjalista ds. nadzoru w ZGKiM Stawiski:

·       Specjalista ds. nadzoru podlega bezpośrednio Kierownikowi Zakładu

·       Prawidłowe funkcjonowanie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stawiskach oraz całej sieci kanalizacyjnej

·       Prawidłowe funkcjonowanie obiektów Hydroforni Stawiski, Sokoły, Karwowo oraz całej sieci wodociągowej

·       Nadzór nad pracownikami obsługującymi oczyszczalnię i hydrofornię, czasowo tam pracującymi oraz oddelegowanymi przez Kierownika Zakładu .

 

Rozdział V

Zakres czynności i obowiązków

§6

Zakładem kieruje Kierownik przy pomocy pracowników administracyjnych oraz fizycznych.

§7

Kierownik oraz pracownicy niezależnie od zajmowanego stanowiska obowiązani są:

a)  Wykonywać pracę rzetelnie, sprawnie i terminowo,

b)  Przestrzegać dyscyplinę pracy,

c)   Dbać o mienie zakładu,

d)  W pracy pokazywać się operatywnością, inicjatywą i aktywnością,

e)  Uzupełniać kwalifikacje zawodowe,

f)    Przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie przedmiotu swego działania,

g)  W trybie działania zachować drogę służbową,

h)  Przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej,

i)     Ujawniać i przeciwdziałać wszelkim objawom niegospodarności oraz nadużyć,

j)     Sprawnie i rzetelnie wykonywać polecenia przełożonych,

k)   Utrzymać porządek i czystość w Zakładzie oraz jego otoczeniu, jak również na stanowiskach pracy,

l)     Polecenia służbowe wykonywać niezależnie od obowiązków określonych w zakresie czynności.

 

Ponadto Kierownik Zakładu ma obowiązek:

a)  Właściwie wykorzystać czas pracy i wysiłek pracowników przez zastosowanie w jak największym stopniu pracy akordowej

b)  Wykonania planu dochodów i wydatków zgodnie z preliminarzem

c)   Systematycznego doszkalania pracowników do wykonywania określonego zakresu obowiązków

d)  Prowadzenie właściwej dokumentacji posiadanych i wydawanych środków pracy dla podległych pracowników oraz dokumentacji z czasu pracy i płacy

 

Pracownicy niezależnie od zajmowanego stanowiska posiadają następujące uprawnienia:

a)  Korzystanie ze świadczeń przyznanym ustawodawstwem pracy,

b)  Korzystanie ze wszystkich urządzeń socjalno- bytowych zakładu

c)   Wnoszenie skarg i zażaleń.

 

§8

Jednoosobowe stanowiska pracy ponoszą osobistą odpowiedzialność za:

1.   Sprawne funkcjonowanie swoich działów.

2.   Sprawne, rzetelne i terminowe wykonanie zadań objętych zakresem działania.

3.   Zabezpieczenie posiadanego majątku przed ogniem, kradzieżą i marnotrawstwem.

4.   Przeprowadzania kontroli wewnętrznej w ramach działalności działu.

5.   Należytą współpracę z poszczególnymi działami.

6.   Przestrzeganie dyscypliny prawa.

7.   Zapewnienie odpowiednich warunków pracy podległym pracownikom.

8.   Wszystkie podjęte decyzje z tytułu pełnionych obowiązków.

 

Specjalista ds. nadzoru posiada uprawnienia do:

1.   Podejmowania rozstrzygnięć w zakresie działania swojego poziomu,

2.   Przedstawiania Kierownikowi Zakładu wniosków w sprawach nagradzania lub kar dyscyplinarnych oraz w sprawach osobowych odnośnie podległych pracowników,

3.   Wydawania poleceń służbowych swoim pracownikom.

 

§9

Do wykonywania niektórych prac nie mających charakteru zadania ciągłego Kierownik Zakładu może powołać komisje lub zespoły, które pracują zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi przedmiotowy zakres prac komisji. Komisje i zespoły nie posiadają uprawnień do podejmowania decyzji, mają jednak charakter doradczy lub opiniotwórczy.

 

Rozdział VI

Merytoryczny zakres działania i kompetencji

§10

Kierownik Zakładu

I.     Do podstawowych zadań i uprawnień Kierownika Zakładu należy:

1.   Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz, składanie w jego imieniu wiążących zobowiązań mających skutki prawne w zakresie przyznanego mu umocowania

2.   Kierowanie całym Zakładem zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za realizację zadań gospodarczych

3.   Wydawanie zarządzeń wewnętrznych

4.   Podejmowanie dyspozycji finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

5.   Nadzór nad zorganizowaniem odpowiedniej ochrony mienia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa p. poż. w Zakładzie

6.   Przestrzeganie przepisów prawnych i opinii w tym zakresie

7.   Zorganizowanie i nadzór oraz przeprowadzenie kontroli wewnętrznej

8.   Powoływanie stałych komisji i zespołów do opracowywania specjalnych i ważnych zadań

9.   Realizowanie zleconych zadań przez Zarząd Miasta i Gminy

10.                Osiąganie właściwych wyników gospodarczych w Zakładzie

11.               Prowadzenie działalności Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami

12.               Dyscyplinę pracy i efektywne wykorzystanie środków produkcji

13.               Stworzenie odpowiednich warunków pracy pracownikom

14.               Ochronę mienia, bezpieczeństwo i higienę pracy

15.               Politykę kadrową

16.               Właściwe wykorzystanie funduszu socjalnego i funduszu płac

17.               Działalność wszystkich pracowników i ich wyniki z tytułu sprawowanego nadzoru z zachowaniem kolejności jednoosobowej działalności kierowników i hierarchii stanowisk

18.                Ogólny nadzór nad skutecznością działania realizowanego regulaminu jak również nad prawidłowością wykorzystania sygnałów kontroli wewnętrznej, zewnętrznej i społecznej oraz sądów i organów powołanych do ścigania przestępstw.

 

Do zadań Głównego Księgowego należy: 

1.   Organizacja i kierowanie działem księgowości w zakładzie

2.   Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami

3.   Opracowanie w porozumieniu z Kierownikiem Zakładu, zakładowego planu kont wraz z zasadami rachunkowości oraz przedłożenia go do zatwierdzenia

4.   Prowadzenie ksiąg rachunkowych

5.   Wycena aktywów i pasywów

6.   Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji obiegu kontroli dokumentów , kasowej i inwentaryzacji

7.   Opracowywanie i przedłożenie do zatwierdzenia rocznego planu amortyzacji składników majątku

8.   Sporządzenie i przedkładanie stanu należności i zobowiązań

9.   Sprawowanie kontroli formalno- prawnej, merytorycznej i rachunkowej, wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujące skutki finansowe

10.               Kontrola dowodów księgowych i ich dekretacji potwierdzona własnoręcznym podpisem

11.               Organizacja i nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątku oraz sprawdzenie rozliczeń poinwentaryzacyjnych

12.               Osobista kontrola nad terminową regulacją zobowiązań publicznych podatkowych, ubezpieczeniowych)

13.               Organizacja i nadzór prowadzenia ewidencji podatkowej i związanej z nią  dokumentacji rozliczeniowej

14.               Organizacja i nadzór rachuby płac z pełną dokumentacją i ewidencją dla celów kosztowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych

15.               Zapewnienie terminowej wypłaty należności wynagrodzeń dla pracowników zakładu i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

16.               Przekazywanie wypłat należnych wynagrodzeń na konta osobiste pracowników

17.               Sporządzanie bilansu , rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej

18.               Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Zakładu, które mieszczą się w zakresie praw i obowiązków Głównego Księgowego

 

Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za:

1.    Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wykonywanie obowiązków określonych ustawą o rachunkowości, a także wymienionych w zakresie czynności w punktach I i II tj. opisie stanowiska oraz obowiązkach pracowniczych

2.   Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i ewidencji finansowej, podatkowej

3.   Prawidłowe i terminowe sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, deklaracji podatkowych

4.   Terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych, ubezpieczeniowych i innych publicznoprawnych

5.   Służbowa odpowiedzialność za całość powierzonych zadań i spraw określonych w zakresie czynności Głównego Księgowego

6.   Materialną odpowiedzialność określoną przepisami prawa cywilnego.

 

Jednoosobowe stanowisko inspektora:

·       Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

·       Prowadzenie dokumentacji obecności pracowników i przedkładając ją codziennie Kierownikowi Zakładu,

·       Przygotowanie dokumentacji dotyczących przyjmowanych i zwalnianych pracowników,

·       Wystawianie zaświadczeń za żądanie pracowników,

·       Przygotowanie dokumentacji pracowników, w związku z przejściem na rentę lub emeryturę,

·       Prowadzenie ewidencji dotyczącej pism wpływających do Zakładu w dzienniku korespondencji, przekazywanie ich Kierownikowi do rozpisania, po rozpisaniu przekazać zainteresowanym,

·       Prowadzenie ewidencji pism wychodzących z Zakładu, po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencji wychodzącej,

·       Prowadzenie pism terminowych,

·       Dokonywanie zakupu znaczków pocztowych oraz rozchodowanie ich w książce wysyłanej korespondencji,

·       Zaopatrywanie Zakładu w druki, materiały biurowe i środki czyści,

·       Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

·       Prowadzenia ksiąg inwentarzowych (narzędzia, wyposażenie biura),

·       Wystawianie faktury VAT, faktur korygujących oraz not korygujących, bankowych dowodów wpłat,

·       Prowadzenie księgowości materiałowej,

·       Prowadzenia Kasy w Zakładzie oraz pełnej dokumentacji dotyczącej prawidłowego jej funkcjonowania,

·       Zgodnie z przepisami sporządzania deklaracji podatkowych, dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego i podatników,

·       Sporządzanie list płac z pełną dokumentacją i ewidencją do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych,

·       Sporządzanie pełnej dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i innych  wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·       Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Zakładu, które mieszczą się w zakresie praw i obowiązków inspektora.

 

Specjalista ds.  nadzoru

·       Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Stawiskach ul. Ogrodowa

·       Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem przepompowni ścieków,

·       Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji wodociągowych w Stawiskach, Sokołach, Karwowie,

·       Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy i miasta Stawiski,

·       Nadzorowanie wykonania niezbędnych napraw dotyczących nadzorowanych urządzeń,

·       Nadzorowanie modernizacji oczyszczalni ścieków, aż do jej ukończenia,

·       Dokonywanie zamówień niezbędnych materiałów do wykonania modernizacji,

·       Wykonywanie wszelkich napraw powinno być wcześniej uzgodnione z Kierownikiem Zakładu,

·       Prowadzenie wszystkich spraw w zakładzie w zakresie BHP i P. POŻ. oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

·       Prowadzenie szkoleń pracowników zakładu z zakresu BHP,

·       Prowadzenie magazynu oraz związanej z nimi niezbędnej dokumentacji,

·       Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wodociągów, kanalizacji oraz BHP i P. POŻ.,

·       Wykonywanie innych czynności na polecenie Kierownika zakładu.

 

Konserwatorzy Hydroforni oraz sieci wodociągowej:

·       Wykonywać systematycznie obsługę hydroforni zgodnie z instrukcją obsługi obiektu,

·       Dokonywać przeglądu sieci wodociągowej u odbiorców podczas inkasowania należności za pobraną wodę i o nieprawidłowościach powiadamiać specjalistę ds. nadzoru oraz Kierownika Zakładu,

·       Sprawdzać hydranty i inne punkty czerpania wody,

·       Na bieżąco usuwać drobne usterki zauważone na sieci, a poważne niezwłocznie zgłaszać przełożonym.

 

Pracownicy remontowo- budowlani:  

·       Wykonywanie prac murarskich w zakresie i miejscach wyznaczonych przez przełożonych,

·       Naprawa i konserwacja pokryć dachowych i elewacji budynków będących w zarządzie ZGKiM Stawiski,

·       Naprawa otworów drzwiowych na klatkach schodowych i pomieszczeniach wspólnego użytkowania,

·       Wykonywanie drobnych napraw dróg i chodników w zakresie określonym przez przełożonych,

·       Wykonywanie prac remontowo- budowlanych oraz konserwacyjnych zleconych do wykonania Zakładowi przez inne jednostki.

 

Maszynista oczyszczalni ścieków:

·       Wykonywać systematycznie obsługę oczyszczalni oraz przepompowni ścieków zgodnie z instrukcją obsługi znajdująca się na oczyszczalni.

·       Na bieżąco usuwać drobne usterki zauważone w oczyszczalni, a poważne niezwłocznie zgłaszać przełożonym.

 

Kierowcy samochodów ciężarowych, ciągników oraz maszyn specjalnych:

·       Wykonywać czynności związane z obsługą powierzonego pojazdu.

·       Pobierać przed wyjazdem kartę drogową a po zakończeniu pracy zwracać wypełnioną i rozliczoną.

·       Na każdy wyjazd z bazy zakładu należy otrzymać zgodę przełożonego.

·       Dokonywać przeglądu pojazdu zgodnie z harmonogramem.

·       Wykonywać obsługę codzienną pojazdu.

·       Dbać o estetyczny wygląd pojazdu.

·       Zgłaszać do Kierownika zauważone usterki.

·       Nie oddalać się od pojazdu w czasie pracy na postoju oraz pracy przy załadunku i rozładunku.

·       Dokonywanie obsługi dodatkowego sprzętu pojazdu.

·       Eksploatować pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem.

·       Z bazy zakładu wyjeżdżać sprawnym technicznie pojazdem.

Data powstania: poniedziałek, 30 sie 2010 10:54
Data opublikowania: poniedziałek, 30 sie 2010 11:00
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lip 2015 11:37
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 3428 razy