BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż działek

Stawiski, dnia 05 sierpnia 2010 r.

GN 7240 – 45/10

BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651; z 2010 r. Nr 106 poz. 675) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108; z 2009r. Nr 55 poz. 450) ogłasza:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Cedrach, oznaczonej numerem geodezyjnym 120 o pow. 0,2600 ha, rodzaj użytków – R, N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27929.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza netto 5 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 1 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 50,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 07 września 2010r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Wysokim Małym, oznaczonej numerem geodezyjnym 50/1 o pow. 0,1700 ha, rodzaj użytków – Ps, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 33786.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza netto 10 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 2 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 07 września 2010r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Wysokim Małym, oznaczonej numerem geodezyjnym 60 o pow. 0,4600 ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 28067.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza netto 4 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi  800,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 40,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 07 września 2010r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

-        Okazanie dowodu wpłaty wadium,

-        W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

-        W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica o/Stawiski do dnia 26 sierpnia 2010r. (decyduje data wpływu na konto). Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 06 sierpnia 2010r. do dnia 07 września 2010 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 086 278 5223.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 6 sie 2010 13:55
Data opublikowania: piątek, 6 sie 2010 13:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 wrz 2010 07:49
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2749 razy