BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

Stawiski, dnia 23.07.2010r.

 

OŚR. 7624-8/10

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami/  Burmistrz Stawisk zawiadamia że dnia 21 lipca 2010r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk Nr OŚR. 7624-8/10  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na płynne odchody zwierzęce pojemności do 300m3 na działce nr ewidencyjny 808 położonej w miejscowości Sokoły, gmina Stawiski.

Decyzja jest do wglądu  w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30-15.45.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

                                                                                        Burmistrz Stawisk

                                                                                       Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 26 lip 2010 09:22
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lip 2010 09:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 wrz 2010 07:48
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2721 razy