BIP Gminy Stawiski

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Stawiski, dnia 28.09.2004 r.

Stawiski: zakup pojazdu do transportu odpadów i pojemników na nieczystości stałe

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach, do kontaktów: Grzegorz Malinowski Małgorzata Dąbkowska, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050, e-mail: wrg-umstawiski@hi.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Grzegorz Malinowski, Stawiski, 18-520 Łomżyńska, woj. podlaskie, tel. (086) 278 57 11, fax (086) 278 55 33, e-mail: sekretariat-umstawiski@hi.pl

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I. 1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I. 1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup pojazdu do transportu odpadów i pojemników na nieczystości stałe.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup:
1. pojazdu do zbierania odpadów - śmieciarki o następujacych parametrach technicznych:

  • marka Mercedes - równoważna,
  • rodzaj paliwa - olej napędowy ON,
  • rok produkcji - 1997 i młodsze,
  • zabudowa śmieciarka o pojemnosci 18 do 23 m 3,
  • zrzut tylny , zgniot 1-5,1-6,

2. Zakup pojemników plastikowych na nieczystości stałe:

  • pojemność 1100 l - ilość 50 szt,
  • pojemności 120 l - ilość 600 szt..

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach ul. Łomżyńska 8.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.14.45.10, 25.22.30.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: zakup pojazdu transportu odpadów i pojemników na nieczystości stałe.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 22.11.2004; data zakończenia: 22.11.2004;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) Wymagane wadium: 5.700 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Oświadczenia o spełnianiu warunków zawartych w art.22 i 24 ustawy-Prawo Zamówień Publicznych.

SEKCJA IV: TRYBY

IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert:
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:

  • Cena - 85%
  • gwarancja - 15%

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 16.11.2004, cena - 10 PLN.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.11.2004 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: do 20.01.2005.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
22.11.2004, godzina 10:15, Urząd Miejski w Stawiskach , 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15,pok.nr 15.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI. 1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE:
Tak, EFRWP.Zakres przedmiotowy dotowania obejmuje przedsięwzięcia zlokalizowane min. w miastach do 10 tyś mieszkańców związane z ochroną środowiska na terenach wiejskich.

2) Data wysłania ogłoszenia:
27.09.2004.


KOREKTA:

W punkcie 3 jest:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 22.11.2004 r.; data zakończenia: 22.11.2004 r.

powinno być:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 22.11.2004 r.; data zakończenia: 22.12.2004 r.

BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ

Data powstania: piątek, 1 paź 2004 14:37
Data opublikowania: piątek, 1 paź 2004 14:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 lis 2004 14:22
Opublikował(a): Agnieszka Rutkowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 3618 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.